هاست دانلود

Download-5GB
 • 5 گیگابایت فضای هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • Nginx وب سرور
 • PHP پشتیبانی از
 • اسکریپت های لیچ و مستقیم کننده لینک قابلیت استفاده
 • نامحدود سایر امکانات
 • آلمان و هلند موقعیت سرور
 • فوری تحویل
Download-10GB
 • 10 گیگابایت فضای هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • Nginx وب سرور
 • PHP پشتیبانی از
 • اسکریپت های لیچ و مستقیم کننده لینک قابلیت استفاده
 • نامحدود سایر امکانات
 • آلمان و هلند موقعیت سرور
 • فوری تحویل
Download-20GB
 • 20 گیگابایت فضای هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • Nginx وب سرور
 • PHP پشتیبانی از
 • اسکریپت های لیچ و مستقیم کننده لینک قابلیت استفاده
 • نامحدود سایر امکانات
 • آلمان و هلند موقعیت سرور
 • فوری تحویل
Download-50GB
 • 50 گیگابایت فضای هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • Nginx وب سرور
 • PHP پشتیبانی از
 • اسکریپت های لیچ و مستقیم کننده لینک قابلیت استفاده
 • نامحدود سایر امکانات
 • آلمان و هلند موقعیت سرور
 • فوری تحویل
Download-100GB
 • 100 گیگابایت فضای هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • Nginx وب سرور
 • PHP پشتیبانی از
 • اسکریپت های لیچ و مستقیم کننده لینک قابلیت استفاده
 • نامحدود سایر امکانات
 • آلمان و هلند موقعیت سرور
 • فوری تحویل
Download-200GB
 • 200 گیگابایت فضای هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • Nginx وب سرور
 • PHP پشتیبانی از
 • اسکریپت های لیچ و مستقیم کننده لینک قابلیت استفاده
 • نامحدود سایر امکانات
 • آلمان و هلند موقعیت سرور
 • فوری تحویل
Download-400GB
 • 400 گیگابایت فضای هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • Nginx وب سرور
 • PHP پشتیبانی از
 • اسکریپت های لیچ و مستقیم کننده لینک قابلیت استفاده
 • نامحدود سایر امکانات
 • آلمان و هلند موقعیت سرور
 • فوری تحویل
Download-1TB
 • 1 ترابایت فضای هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • Nginx وب سرور
 • PHP پشتیبانی از
 • اسکریپت های لیچ و مستقیم کننده لینک قابلیت استفاده
 • نامحدود سایر امکانات
 • آلمان و هلند موقعیت سرور
 • فوری تحویل
Download-2TB
 • 2 ترابایت فضای هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • Nginx وب سرور
 • PHP پشتیبانی از
 • اسکریپت های لیچ و مستقیم کننده لینک قابلیت استفاده
 • نامحدود سایر امکانات
 • آلمان و هلند موقعیت سرور
 • فوری تحویل
Download-4TB
 • 4 ترابایت فضای هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • Nginx وب سرور
 • PHP پشتیبانی از
 • اسکریپت های لیچ و مستقیم کننده لینک قابلیت استفاده
 • نامحدود سایر امکانات
 • آلمان و هلند موقعیت سرور
 • فوری تحویل
Download-8TB
 • 8 ترابایت فضای هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • Nginx وب سرور
 • PHP پشتیبانی از
 • اسکریپت های لیچ و مستقیم کننده لینک قابلیت استفاده
 • نامحدود سایر امکانات
 • آلمان و هلند موقعیت سرور
 • فوری تحویل
Download-10TB
 • 10 ترابایت فضای هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • Nginx وب سرور
 • PHP پشتیبانی از
 • اسکریپت های لیچ و مستقیم کننده لینک قابلیت استفاده
 • نامحدود سایر امکانات
 • آلمان و هلند موقعیت سرور
 • فوری تحویل