با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*

* امکان انتقال هر نوع دامنه حتی پسوند های خاص