هاست بک آپ

Backup-50GB
 • 50 گیگابایت فضای هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • 1 گیگ Full Duplex پورت سرور
 • رایگان گواهینامه SSL
 • رایگان زیر دامنه در صورت نیاز
 • نامحدود سایر امکانات
 • آلمان و هلند موقعیت سرور
 • فوری تحویل
Backup-100GB
 • 100 گیگابایت فضای هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • 1 گیگ Full Duplex پورت سرور
 • رایگان گواهینامه SSL
 • رایگان زیر دامنه در صورت نیاز
 • نامحدود سایر امکانات
 • آلمان و هلند موقعیت سرور
 • فوری تحویل
Backup-200GB
 • 100 گیگابایت فضای هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • 1 گیگ Full Duplex پورت سرور
 • رایگان گواهینامه SSL
 • رایگان زیر دامنه در صورت نیاز
 • نامحدود سایر امکانات
 • آلمان و هلند موقعیت سرور
 • فوری تحویل
Backup-300GB
 • 300 گیگابایت فضای هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • 1 گیگ Full Duplex پورت سرور
 • رایگان گواهینامه SSL
 • رایگان زیر دامنه در صورت نیاز
 • نامحدود سایر امکانات
 • آلمان و هلند موقعیت سرور
 • فوری تحویل
Backup-400GB
 • 400 گیگابایت فضای هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • 1 گیگ Full Duplex پورت سرور
 • رایگان گواهینامه SSL
 • رایگان زیر دامنه در صورت نیاز
 • نامحدود سایر امکانات
 • آلمان و هلند موقعیت سرور
 • فوری تحویل
Backup-500GB
 • 500 گیگابایت فضای هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • 1 گیگ Full Duplex پورت سرور
 • رایگان گواهینامه SSL
 • رایگان زیر دامنه در صورت نیاز
 • نامحدود سایر امکانات
 • آلمان و هلند موقعیت سرور
 • فوری تحویل
Backup-1TB
 • 1 ترابایت فضای هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • 1 گیگ Full Duplex پورت سرور
 • رایگان گواهینامه SSL
 • رایگان زیر دامنه در صورت نیاز
 • نامحدود سایر امکانات
 • آلمان و هلند موقعیت سرور
 • فوری تحویل
Backup-2TB
 • 2 ترابایت فضای هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • 1 گیگ Full Duplex پورت سرور
 • رایگان گواهینامه SSL
 • رایگان زیر دامنه در صورت نیاز
 • نامحدود سایر امکانات
 • آلمان و هلند موقعیت سرور
 • فوری تحویل